Privacyverklaring werken bij de OD NHN

Laatste update 27-09-2018.

Als u kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan verwerken wij deze informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Uw gegevens worden voor werving- en selectiedoeleinden gebruikt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u gegevens invult of achterlaat op onze website bij een open sollicitatie, als u zich inschrijft als kandidaat of de quick scan invult. 

Persoonsgegevens die wij verwerken bij een vacature
Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum, contactgegevens, curriculum vitae (CV), gegevens over beschikbaarheid en verlof, portretfoto (naar keuze). Later in het proces kan je gevraagd worden om het ID-bewijs. Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd worden om na te gaan of u in Nederland mag werken en om u te kunnen identificeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij een open sollicitatie
Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid als kandidaat, bijvoorbeeld welke opleiding(en) er zijn gevolgd of gevolgd worden; werkervaring en interesses in vakgebieden; de hoogst genoten opleiding; referenties en getuigschriften. 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens gevraagd. Als u deze gegevens toch bij ons aanlevert gaan wij ervanuit dat u dit bewust doet en ons daarmee uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verwerken van deze gegevens. 

U kunt bijzondere persoonsgegevens herkennen als informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, seksueel gedrag of gerichtheid, biometrische gegevens (pasfoto, vingerafdruk), gegevens over uw gezondheid. 

Verwerkingsdoelen

Persoonsgegevens die door u als sollicitant aan OD NHN worden gegeven worden alleen voor werving en selectiedoeleinden gebruikt en bestaan uit: 

 1. Het vergelijken en matchen van uw gegevens met de huidige vacatures bij de OD NHN;
 2. De communicatie over de wervings- en selectieprocedures van de OD NHN;
 3. De communicatie met u benodigd voor het sollicitatie proces;
 4. Het doorgeven van informatie aan u over andere relevante vacatures, indien u de OD NHN daarvoor toestemming heeft gegeven;
 5. Het geven van informatie aan het bureau dat een assessment/psychologische /medische keuring afneemt, indien het onderdeel is van de selectieprocedure; 
 6. Het inwinnen van referenties bij de door u aangeven referenten, indien het onderdeel is van de selectieprocedure; 
 7. Het controleren van geschiktheidseisen en certificaten of registraties, indien het onderdeel is van de selectieprocedure;
 8. Het mogelijk in de toekomst analyseren van de tevredenheid van u over het wervings- en selectieproces; 
 9. Het opnemen van uw gegevens in onze administraties en het personeelsdossier als u verder in de aanstellingsprocedure komt. 

Grondslagen
Om persoonsgegevens te mogen verwerken is er een grondslag nodig. De grondslag voor het verwerken van uw gegevens bij een open sollicitatie en de quickscan is uw toestemming. De grondslag voor de verwerking bij een sollicitatie is een gerechtvaardigd belang van de OD NHN, en nadat uw procedure is doorlopen en u verkrijgt een aanstelling is de verwerking gebaseerd op een wettelijke plicht. 

Bewaartermijn
De OD NHN bewaard niet meer persoonsgegevens en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

De persoonsgegevens uit de sollicitatieprocedure worden standaard 4 weken na de datum waarop de afwijzing of toekenning van de vacature is gecommuniceerd bewaard, tenzij met de sollicitant anders is overeengekomen. Hiervoor wordt dan uw toestemming gevraagd. 

Indien u wordt afgewezen worden al uw ingebrachte gegevens na 4 weken verwijderd. 

 Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens één keer per maand, op de 28ste, door de OD NHN worden verwijderd

De persoonsinformatie wordt na toekenning op een functie vastgelegd in een personeelsdossier. Hiervoor gelden de wettelijke bewaartermijnen voor personeelsdossiers op grond van de Archiefwet (Selectielijst 2017).

Delen met derden
De OD NHN verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan derde partijen. De OD NHN zal uw gegevens wel verstrekken aan derden die daartoe gerechtvaardigd zijn en om daarbij te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Indien een assessment onderdeel uitmaakt van het selectieproces zal dit vooraf in de vacaturetekst worden gemeld. Aan een assessmentbureau wordt dan uw naam, emailadres en telefoonnummer verstrekt. 

Indien een assessment vooraf niet in de vacaturetekst is aangekondigd en er wel later wel aanleiding is om dit te doen, zal er eerst toestemming aan de sollicitant worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan het assessmentbureau

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De OD NHN is eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De OD NHN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Rechten van betrokkenen
U heeft recht op:

 • Het overdragen van uw persoonsgegevens (het recht op dataportabiliteit);
 • ‘Vergeten’ te worden (het recht op vergetelheid);
 • Inzage in uw sollicitatiegegevens (recht op inzage);
 • Het wijzigen van uw persoonsgegevens (het recht op rectificatie, correctie en aanvulling);
 • Minder gegevens te laten verwerken (het recht op beperking van de verwerking);
 • Een menselijke blik bij besluiten over u (het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering);
 • Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen maakt u een afspraak om bij ons langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die u wilt inzien daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Contactgegevens voor vragen of klachten
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via postbus@odnhn.nl.

U kunt een eerder afgegeven toestemming intrekken. Hiervoor en voor vragen kunt u contact opnemen via recruitment@odnhn.nl.  

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er samen desondanks toch niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.